Khuyến nghị

Bón phân cho hoa Baby trong nhà kính Đọc thêm

Nghiên cứu

Xác định phản ứng của hoa Baby (chấm bi) trong điều kiện ống nghiệm Đọc thêm

Bài viết

Hoa baby: Một loài thực vật có khả năng kháng khuẩn Boron Đọc thêm