Xác định phản ứng của hoa Baby (chấm bi) trong điều kiện ống nghiệm

22T 122021
Cập nhật
Tóm tắt:
 
Trong nghiên cứu này, phản ứng của cây hoa Baby. thành boron (B) trong điều kiện ống nghiệm đã được kiểm tra. 
Hạt được nuôi cấy trên môi trường MS bao gồm 0, 10, 20, 40, 80 mg B l-1. Cây con thu được từ hạt nảy mầm và được trồng trong môi trường nuôi cấy trong 8 tuần được phân tích. Vào cuối giai đoạn này, chiều dài thân (cm), chiều dài rễ (cm), trọng lượng cây (g) và hàm lượng nguyên tố (mg kg-1) của cây đã được xác định. 
 
Theo kết quả, hạt của hoa có thể nảy mầm trên môi trường có tới 80 mg B l-1, và cây con đã chứng tỏ khả năng sống sót, mặc dù kém, với liều lượng boron cao tới 80 mg B l-1. 
Trong thí nghiệm, chiều dài thân cao nhất (7,5cm) thu được từ nghiệm thức 20mg B l-1 và khối lượng thân tươi cao nhất (0,9g) và khối lượng khô của thân (0.19g) được đo trong biến thể 10mg B l-1. Không có sự khác biệt thống kê đáng kể nào được xác định giữa các nghiệm thức boron về chiều dài rễ, trọng lượng tươi của rễ và trọng lượng khô của rễ. 
 
Đánh giá của chúng tôi về hàm lượng nguyên tố của thực vật đã chứng minh rằng lượng boron trong rễ và thân tăng lên song song với sự gia tăng của nó trong môi trường sinh trưởng. 
Trong nghiệm thức 80 mg B l-1, 601,9mg kg-1 boron ở gốc và 1.035,4mg kg-1 boron ở thân được xác định. Bên cạnh đó, người ta phát hiện ra rằng hàm lượng K, Mg, Zn, Na trong rễ giảm trong khi hàm lượng P, B, Mn, Cu trong rễ tăng lên do lượng bo trong môi trường ngày càng tăng. Khi tăng nồng độ bo, hàm lượng K, P, Mn, Cu, Zn và S tăng lên trong khi lượng Ca, Mg và Na trong thân cây giảm.