Thông tin cổ đông

09 T 08 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao thông báo ngày đăng ký cuối cung để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
28 T 06 2022
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
LAS: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quý Cổ đông.
18 T 05 2022
Thay đổi ngành nghề Kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thay đổi ngành nghề Kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
19 T 04 2022
Thông báo thay đổi nhân sự và biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022
Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022