Thông tin cổ đông

04 T 06 2024
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
04 T 06 2024
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao cung cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
04 T 06 2024
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
04 T 06 2024
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau Kiểm toán Nhà nước