Thông tin cổ đông

13 T 04 2023
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao công bố thông tin Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023
13 T 04 2023
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023
16 T 02 2023
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023
14 T 11 2022
Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
Quyết định của HĐQT về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ