Thông tin cổ đông

19 T 04 2022
Thông báo thay đổi nhân sự và biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022
Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022
15 T 04 2022
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao
04 T 03 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan
23 T 02 2022
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2022
Công ty CP Supr phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022