Thông báo - Tuyển dụng

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
14T 062022
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý của Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao
07T 062022
Thông báo phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá TSCĐ thanh lý
Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá TSCĐ thanh lý.
27T 012022
Thông báo: Tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
21T 012022

Pages