Thông báo - Tuyển dụng

Thông báo phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá TSCĐ thanh lý
Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá TSCĐ thanh lý.
27T 012022
Thông báo: Tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
21T 012022

Pages