Hướng dẫn trồng hẹ - tận dụng tối đa lượng phân bón cho cây hẹ của bạn

 

Khuyến nghị

Bón phân cho Ngải giấm và Hẹ Đọc thêm
Bón phân cho Hẹ: Cung cấp kết hợp phân bón tối ưu Đọc thêm

Nghiên cứu

Tiềm năng, năng suất của cây Hẹ: Ảnh hưởng của cây trồng, lớp phủ nhựa và bón phân Đọc thêm
Sản xuất Hẹ bị ảnh hưởng bởi cách bón phân, hỗn hợp đất và tàn dư đất methyl bromide Đọc thêm

Bài viết