Phân bón NPK vi sinh logo

Nhờ có chủng vi sinh vật Bacillus có khả năng chuyển hóa hợp chất phốt pho khó tiêu trong đất thành các chất dễ tiêu mà cây trồng hấp thụ được một cách dễ dàng. Từ đó tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng đối với cây trồng, tăng năng suất và chất lượng nông sản, mà hoàn toàn có thể giảm lượng phân bón.

 
Lợi ích của NPK-S bổ sung vi sinh 
♦  Cây khỏe mạnh và khỏe mạnh hơn
♦  Năng suất cao hơn và chất lượng tốt hơn
♦  Tiết kiệm nước
♦  Cải thiện độ đất
 

 

Các vi sinh vật trong NPK-S vi sinh phân giải các xenlulô, giúp phát triển hệ vi sinh vật có ích trong đất, cải tạo đất trồng. 

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Tên dòng sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Thông số chi tiết sản phẩm
Đặc tính hàm lượng dinh dưỡng
Gợi ý sử dụng sản phẩm
 
 
Sản phẩm nổi bật trong dòng sản phẩm 
Hình ảnh sản phẩm 
Hình ảnh sản phẩm 
Hình ảnh sản phẩm 
Tên chi tiết sản phẩm
Thông số chi tiết sản phẩm/Đặc tính hàm lượng dinh dưỡng
Gợi ý sử dụng sản phẩm
Tên chi tiết sản phẩm
Thông số chi tiết sản phẩm/Đặc tính hàm lượng dinh dưỡng
Gợi ý sử dụng sản phẩm
Tên chi tiết sản phẩm
Thông số chi tiết sản phẩm/Đặc tính hàm lượng dinh dưỡng
Gợi ý sử dụng sản phẩm
 
 
Các sản phẩm khác của dòng sản phẩm 
Hình ảnh sản phẩm
Tên chi tiết sản phẩm
Thông số chi tiết sản phẩm
Đặc tính hàm lượng dinh dưỡng
Hình ảnh sản phẩm
Tên chi tiết sản phẩm
Thông số chi tiết sản phẩm
Đặc tính hàm lượng dinh dưỡng
Hình ảnh sản phẩm
Tên chi tiết sản phẩm
Thông số chi tiết sản phẩm
Đặc tính hàm lượng dinh dưỡng
Hình ảnh sản phẩm
Tên chi tiết sản phẩm
Thông số chi tiết sản phẩm
Đặc tính hàm lượng dinh dưỡng
 
Vai trò của vi sinh trong sản phẩm:
Vi sinh khuyến khích hoạt động của rễ  
Vi sinh tiết kiệm năng lượng trao đổi chất, đồng hóa siêu nhanh  
Vi sinh tăng cường sức mạnh cho cây trong suốt thời kỳ sinh trưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).