Phương pháp canh tác

Với nhiều loại sản phẩm và bí quyết dinh dưỡng thực vật sâu sắc, Supe điều chỉnh các chương trình bón phân tối ưu cho tất cả các loại cây trồng, đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và điều kiện tăng trưởng cụ thể.  

Nhà kính/nhà màng 
Bón phân đúng cách có thể giải quyết các yêu cầu của sản xuất cây trồng công nghệ cao trong nhà kính, hay các hệ thống không dùng đất và thủy canh
Vườn ươm
Cân bằng dinh dưỡng cây một cách cẩn thận, dựa trên phân bón chất lượng cao, giúp cây vườn ươm phát triển nhanh hơn và đồng đều hơn     
Cây ăn quả     
Rụng lá, cây có múi và tất cả các cây ăn quả khác phát triển tốt hơn và cho năng suất cao hơn với bón phân đúng cách   
Canh tác ngoài trời
Nhiều loại phân bón NPK có thể giúp nuôi dưỡng cây trồng trên cánh đồng trống một cách hiệu quả