Supe Lâm Thao ưu tiên sự an toàn của cộng đồng, nhân viên và khách hàng, đồng thời thực hiện các hoạt động để duy trì sự an toàn và sức khỏe của họ.

 

Cam kết đảm bảo sức khỏe người lao động và duy trì sự an toàn là một phần trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Vì lẽ đó, chúng tôi đầu tư rất nhiều nguồn lực vào việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn.

Chúng tôi cam kết duy trì và tuân thủ một cách tỉ mỉ các yêu cầu của luật pháp, quy định, mệnh lệnh và các quy tắc nghề nghiệp liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường ở bất kỳ nơi đâu. Mỗi người quản lý và mỗi nhân viên đều có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách an toàn. Chúng tôi ưu tiên an toàn hơn là lợi nhuận.
 
Tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt

Ở Supe Lâm Thao chúng tôi khởi xướng nhiều hành động để duy trì sự an toàn, bao gồm việc tuân thủ nghiệm ngặt các quy định về ATLĐ - PCCN theo các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tại nơi làm việc. Để đạt được điều đó đòi hỏi phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý an toàn, thực hiện các thử nghiệm nghiêm ngặt An toàn lao động và thực hiện các hành động liên tục để xác định, đánh giá và ngăn ngừa rủi ro. Gần đây, chúng tôi đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho toàn bộ các hoạt động của Công ty.


Thực thi các quy trình an toàn

Tạo ra một môi trường làm việc an toàn bằng cách sử dụng giám sát an toàn và chỉ định các ủy viên Kiểm tra an toàn. Các cuộc kiểm tra an toàn tại các địa điểm của nhóm nhằm xác định các mối nguy hiểm và ngăn chặn vi phạm trong khi tiến hành các cuộc khảo sát rủi ro. Người được ủy thác an toàn được ủy thác truyền đạt kiến thức an toàn và thực thi các quy trình an toàn thông thường.

Liên tục thực hiện các hành động đánh giá rủi ro để xác định và ngăn ngừa mọi nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.


Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển

Supe Lâm Thao đã phát triển các kỹ thuật độc đáo cho quy trình sản xuất an toàn, giúp loại bỏ trước các rủi ro có thể xảy ra và do đó góp phần quan trọng vào việc duy trì sự an toàn của người lao động.

Đầu tư các nghiên cứu, ứng dụng khoa học sáng tạo, đổi mới trong công tác  ATLĐ -PCCN.


Giáo dục an toàn

Nâng cao nhận thức về duy trì an toàn thông qua các hội nghị và các chương trình giải trí, nơi các quy trình an toàn luôn được cập nhật; Các thách thức về an toàn được nâng cao và thu thập các giải pháp góp phần tăng cường mức độ an toàn, bao gồm cả kinh nghiệm thực tế.

Chủ động phòng ngừa

Các nhân viên của Công ty luôn được ưu tiên làm việc trong môi trường an toàn và không có rủi ro. Để khuyến khích tư duy chủ động, các quá trình học tập và thảo luận thường xuyên được thực hiện, trong đó các kiến trúc mới được đưa ra để ngăn ngừa nguy hiểm và không ngừng nâng cao mức độ an toàn trong các khâu sản xuất.

Xây dựng các kịch bản giả định đối với từng nội dung cụ thể để thực hiện huấn luyện, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.


Bên cạnh đầu tư toàn diện vào việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, chúng tôi còn luôn chuẩn bị mọi tình huống để đối phó tốt nhất với những rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào trang thiết bị, cơ sở vật chất và tập huấn với các đội chữa cháy, cứu nạn, sự cố y tế... 

Chính sách an toàn lao động là yếu tố then chốt trong các hoạt động của Supe Lâm Thao. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động vì nó và thực hiện mọi hành động có thể để tạo ra một môi trường làm việc an toàn, vì lợi ích của nhân viên và khách hàng của chúng tôi.