Phương pháp bón phân

Các giải pháp dinh dưỡng của Supe Lâm Thao kết hợp giữa phân bón chất lượng và các phương pháp bón phân hiệu quả cao.
Hỗ trợ phát triển cây trồng tối ưu và tăng sản lượng tối đa đồng thời giảm thiểu thất thoát và ô nhiễm môi trường.


Dinh dưỡng (bón tưới & nguyên tắc liên quan)  

Bón phân là biện pháp không thể thiếu trong sản xuất trồng trọt muốn phân bón có hiệu quả cao cần đảm bảo các yêu cầu và kỹ thuật phương pháp, bón phân có 2 phương pháp và bốn nguyên tắc

 


Bón lót  Bón lót thường được tiến hành trước khi cày bừa làm đất, hoặc trước khi bừa lần cuối trước khi gieo cấy

 


Bón thúc  Là bón phân trong thời kỳ cây trồng đang sinh trưởng (đẻ nhánh, vươn lóng, phát triển thân lá, tạo củ, tạo quả...), nhằm cung cấp đủ chất dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho cây trồng tạo năng suất cao

 


Nguyên tắc 4 đúng 

Đúng loại phân; Đúc liều lượng; Đúng lúc; Đúng cách