Bón phân cho lúa mì và lúa mạch mang lại năng suất tốt hơn

14T 122021
Cập nhật

Tìm hiểu thời gian khuyến nghị và tần suất bón để tăng năng suất tốt hơn

Số lần bón

Giai đoạn phát triển

Công thức

Tỷ lệ bón

Tỷ lệ phun

1-2

Xới đất & phát triển thân

19-19-19 + ME

5 kg / ha

50-80 l / ha

1

Chín bông

21-11-21 + 2MgO + ME

5 kg / ha

50-80 l / ha

Thể tích phun có thể khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải giữ đúng liều lượng khuyến cáo.