Chương trình bón phân cho lê

23T 122021
Cập nhật

Năng suất mục tiêu = 25 tấn/ha

 

Bón phân
 
20% -30% hoa
Sau khi cánh hoa rụng
Trong quá trình phát triển quả
Sản phẩm
 
 
 
 
Tỷ lệ 
10-30kg / ha
10-30kg / ha
15-40kg / ha
10-30kg / ha
Bón phân/nước
0,5% -1% / 1000-3000 l / ha
0,5% -1% / 1000-3000 l / ha
0,5% -1% / 1000-4000 l / ha
0,5% -1% / 1000-3000 l / ha
Tần suất 
14 ngày một lần
14 ngày một lần
14 ngày một lần
14 ngày một lần
Giai đoạn phát triển
 
 
 
 
 
Giai đoạn thời gian (ngày)
Nở đến nở hoa
30
Cánh hoa rụng để kết trái
20
Đậu trái để thu hoạch
70
 thu hoạch
30
Bón đất/ Dinh dưỡng
Sản phẩm
 
 
 
 
Tỷ lệ bón
3 kg / ha / ngày
3,5 kg / ha / ngày
3,5 kg / ha / ngày
1,5 kg / ha / ngày
Tổng lượng mỗi giai đoạn
90 kg / ha
70 kg / ha
250 kg / ha
45 kg / ha

 

Cần thêm thông tin về cách trồng lê? Bạn luôn có thể quay lại với  phân bón lê