Quy trình bón phân Lâm Thao cho cây Khoai Lang

09T 122021
Cập nhật

Loại phân

Bón lót

Bón thúc 1

Bón thúc 2

Tính cho 1 ha (kg)

Phân chuồng

8.000 - 10.000

   

NPK-S*M1 5-10-3+8S

200 - 300

   

 NPK-S*M1 12-5-10+14S

 

350 - 400

350 - 400

Tính cho 1 sào Bắc bộ (kg)

Phân chuồng

300 - 400

   

NPK-S*M1 5-10-3+8S

10 - 12

   

NPK-S*M1 12-5-10+14S

 

13 - 15

13 - 15

 

Kỹ thuật bón phân:

Phân lót: Toàn bộ phân chuồng bón lót khi lên luống bước 1 và phân NPK-S*M1 5-10-3+8S, bón lót khi lên luống bước 2.

Bón thúc 1: Thời gian từ 15 - 30 ngày sau khi trồng bón vào hai bên luống, cách gốc 15 - 20 cm, có điều kiện thì xẻ rãnh 2 bên hoặc cày xả để 1 - 2 giờ rồi bón phân kết hợp với xới sâu, rồi vun nhẹ để lấp phân.

Bón thúc 2: Thời gian từ 45 - 60 ngày sau trồng. Vắt dây cẩn thận hai bên luống, sau đó bón phân, rồi xới nông, đảo phân và vun cao lấp kín gốc (chú ý không bón phân vào gốc và vào thân lá).