Kế hoạch tưới phân và bón rễ cho cây táo

23T 122021
Cập nhật


Chương trình bón phân kỹ lưỡng, phù hợp với các tháng trong năm và giai đoạn sinh lý của cây 

Tháng

Giai đoạn sinh lý

Nhu cầu dinh dưỡng (kg/ha)

Bón phân (kg/ha)

N

P2O5

K2O

     

Tháng hai

im lìm

           

tháng Ba

Khai hoa

           

tháng tư

Trái cây

           

tháng năm

Sự phát triển của quả con và sự bắt đầu của chồi

           

tháng Sáu

Phát triển quả & phát triển sinh dưỡng

           

tháng Bảy

Phát triển quả & phát triển sinh dưỡng

           

tháng tám

Bắt đầu thu hoạch

           

tháng 9

Cuối vụ thu hoạch

           

Tháng Mười

 

           

Tổng lượng bón (kg / ha)

           

  

Tháng

Giai đoạn sinh lý

Bón lót (kg/cây)

Tháng hai

 nẩy mầm

       

tháng năm

Sự phát triển của quả con và sự bắt đầu của chồi

       

tháng 9

Sau khi thu hoạch

       

Tổng lượng bón (kg/ha)

       

  Chương trình bón rễ của một vườn táo ở Điện Biên 

Tháng

Giai đoạn sinh lý

Sản phẩm

Nồng độ dung dịch (%)

tháng Ba

Khai hoa

   

tháng tư

Khởi đầu kết trái

   

Tháng năm

Sự phát triển của quả con và sự bắt đầu của chồi

   

tháng Sáu

Phát triển quả & phát triển sinh dưỡng

   
   

tháng Bảy

Phát triển quả & phát triển sinh dưỡng

   
   

tháng Tám

Bắt đầu thu hoạch

   

tháng 9

Cuối vụ thu hoạch

   
   

Tháng Mười

 

   

  

Cần thêm thông tin về cách trồng cây táo? Bạn luôn có thể quay lại mục lục hướng dẫn về phân bón cây cho táo & cây cà chua