Hoa đồng tiền thiếu dinh dưỡng

28T 122021
Cập nhật

Hoa đồng tiền thiếu dinh dưỡng-Bo(Boron)

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hoa đồng tiền thiếu dinh dưỡng-Cu(đồng)

Giải pháp Supe Lâm Thao


 

Hoa đồng tiền thiếu dinh dưỡng-Mn(mangan)

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hoa đồng tiền thiếu dinh dưỡng- Fe (sắt)

Giải pháp Supe Lâm Thao

Bạn cần thêm thông tin hoa đồng tiền, xem thêm dinh dưỡng cây trồng tại đây