Sản xuất quanh năm với ngải giấm trong nhà kính

13T 092021
Cập nhật

Tóm tắt:

Cây ngải giấm trong chậu được trồng trong nhà kính trong thời gian ngắn ngày (8 giờ) hoặc dài ngày (16 giờ), kết hợp với việc xử lý trước bằng phun axit gibberellic (GA 3 ), hoặc vài tuần ở nhiệt độ 4 ° C. 

Kéo dài thời gian ngày thúc đẩy sự phát triển của chồi trong khi những cây trồng trong thời gian ngắn ngày thường phát triển ở dạng hoa thị gốc. Không cần thiết phải xử lý trước lạnh để phá vỡ trạng thái ngủ đông; tuy nhiên, nó đã làm tăng đáng kể tổng sản lượng. Tiền xử lý GA 3 không thành công bằng việc thúc đẩy sự mọc lại. Việc thu hoạch thường xuyên các tán lá kích thích sự phát triển trong những ngày dài.