Bón phân cho ngải giấm hay ngổ đắng

23T 092021
Cập nhật

Một chương trình bón phân hoàn chỉnh để trồng cây ngải giấm và hẹ bằng phân bón Supe

 

I. Khi cấy

Nhúng cây được ươm cấy vào dung dịch 2% phân bón NPK-S™ 16-16-8+6S  hoặc  + Mg + S + Fe, Zn 

II. Tưới phân cho giai đoạn gieo trồng 

Nồng độ chất dinh dưỡng tối ưu trong nước tưới (ppm)

N

2 O 5

2 O

CaO

MgO

Fe

100-110

70-90

100-120

110-140

60-75

0,8-1,2

Sự kết hợp tối ưu của các loại phân bón trong nước tưới (g/)

NPK-S

NPK 

Magie sulphat

Canxi nitrat

240

130

420

470

 

III. Bón phân cho mùa sinh trưởng chính 

Nồng độ dinh dưỡng tối ưu trong nước tưới (ppm)

Mùa N 2 O 5 2 O CaO MgO

Mùa thu

90-100

70-90

100-120 

100

60

Mùa đông*

140-150

100

180

120

70

Mùa xuân

100-120

50-60

140-160

100

60

Sự kết hợp tối ưu của các loại phân bón trong nước tưới ** (g/)

Mùa NPK-S  NPK  Canxi nitrat Magie sulphat

Mùa thu

240

130

380

375

Mùa đông*

390

165

450

440

Mùa xuân

325

90

380

375

* Sự gia tăng nồng độ cần thiết có nghĩa là để bù đắp cho lượng nước hấp thụ giảm.
** pH của nước tưới nên được duy trì ở mức 5,8-6,2

Nhạy cảm với độ mặn: Ngổ hay ngải giấm nhạy cảm vừa phải với EC cao và với clorua. Phải thực hiện các bước thích hợp để tránh tích tụ mặn và sử dụng KCl làm phân bón kali.