Bón phân cho bắp cải trên đất xám bạc màu

04T 012022
Cập nhật

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN POLYSULPHATE TỚI NĂNG SUẤT MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Đất xám bạc màu miền Bắc Việt Nam tuy có diện tích không lớn (khoảng 230.000 ha), nhưng loại đất này lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của một số tỉnh miền Bắc Việt Nam như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội (Hồ Quang Đức và ctv., 2012). Nhiều kết quả nghiên cứu về đất xám bạc màu cho thấy, đất xám bạc màu tuy có độ phì nhiêu tự nhiên thấp, nhưng lại có độ phì nhiêu thực tế cao nếu biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp, đặc biệt là sử dụng hợp lý và hiệu quả phân bón cho cây trồng (Trần Quốc Vương và ctv., 2014). Với mục tiêu tìm kiếm một số loại phân bón mới phù hợp và có hiệu quả cho một số cây trồng chính trên vùng đất xám bạc màu miền Bắc Việt Nam, việc nghiên cứu ảnh hưởng của phân polysulphate tới năng suất ngô và cải bắp trên vùng đất xám bạc màu tại Hà Nội và Vĩnh Phúc đã được tiến hành

Phân bón trong nghiên cứu này: lân Supe Lâm Thao 16,5% P2 O5; Phân polysulphate của Công ty ICL Ixrael (19,2% S; 12,2% Ca; 11,6% K và 3,6% Mg); đạm urê 46% N; DAP 16% N và 46% P2 O5 ; kali clorua 60% K2 O; phân chuồng là phân trâu bò đã ủ hoai mục. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 4(89)/2018

xem toàn bộ nghiên cứu tại đây