Một chương trình bón phân hoàn chỉnh cho hành tây

25T 122021
Cập nhật

Khuyến nghị bón phân & tưới phân cho việc trồng hành bằng phân bón NPK, để đạt được dinh dưỡng cây trồng tối ưu và năng suất tuyệt vời

Tình huống A

Giá thể trồng: Ruộng thoáng.
Loại đất: Nhẹ.
Quần thể thực vật: 200.000-400.000 Cây/ Ha.
Năng suất mong đợi: 40-60 T/ Ha (85% độ ẩm).

N

P2O2

K2O

---------------- Kg / Ha -----------------

 

 

 

Bón lót

Nhu cầu dinh dưỡng

Phân bón khuyến nghị

N

P25

K2O

MgO

K

NPK

Supe lân

-------------- Kg / Ha --------------

-------------- Kg / Ha --------------

 

           

Do bộ rễ ăn nông nên rải phân bón cách hàng 8-10 cm.

Bón tưới và kỹ thuật liên quan

Nhiều tuần sau khi cấy

Yêu cầu dinh dưỡng

Phân bón khuyến nghị

N

P2O5

K2O

Ca

K

Na

CN

-------------- Kg/ Ha --------------

-------------- Kg / Ha --------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần có lượng dinh dưỡng cao trong quá trình nuôi bầu.

AN = Amoni (34% Nitơ)
K = Kali 
Hữu cơ khoáng = Supephotphat đơn (19% P2O5 )
NPK = Magiê (10,8-0-0- + 15,7MgO)
 

Tình huống B

Giá thể trồng: Ruộng.
Loại đất: Nhẹ đến trung bình.
Quần thể thực vật: 800.000-1.000.000 Cây / Ha.
Năng suất mong đợi: 65-70 MT / Ha (85% độ ẩm).
 

Tỷ lệ chất dinh dưỡng trung bình được khuyến nghị cho hành tây

N

P2O5

K2O

---------------- Kg / Ha -----------------

 

 

 

 Bón lót 

Nhu cầu dinh dưỡng

Phân bón khuyến nghị

N

P2O5

K2O

MgO

K

NPK

Hữu cơ khoáng

-------------- Kg / Ha --------------

-------------- Kg / Ha --------------

           

 

 NPK-S - Kali (13% N và 46% K2O).
Supe Lân- Supephotphat đơn (19% P2O5).
 

Bón quanh gốc 

 

N

K2O

K

Amoni 

Canxi 

Giai đoạn phát triển

(Kg/Ha)

(Kg/Ha)

(Kg/Ha)

(Kg/Ha)

(Kg/Ha)

2 tuần sau khi cấy

         

Hình thành củ

         

 Lưu ý: Không nên bón phân đạm sau khi củ đã được 2/3 kích thước cuối cùng dự kiến. 

NPK-S - Kali (13% N và 46% K2O).
Hữu cơ khoáng (15,5% N và 20% Ca)
 

Để biết thêm thông tin về dinh dưỡng thực vật và phân bón thực vật, hãy truy cập trang của chúng tôi:  Dinh dưỡng thực vật

Để biết thêm thông tin về phân bón NPK, hãy truy cập  trang Phân bón hỗn hợp NPK-S của chúng tôi , bạn cũng có thể đọc thêm về 

Cần thêm thông tin về việc trồng hành tây? Bạn luôn có thể quay lại mục lục hướng dẫn về phân bón.