ĐẢNG BỘ SUPE LÂM THAO THAM GIA HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW

09T 072024
Cập nhật

Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của các cơ quan Trung ương; điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã....

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,…

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng uỷ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao có các đồng chí: Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc; Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng của Đảng uỷ Công ty; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công ty. Đảng uỷ Công ty đã triển khai học tập đến tất cả các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”; nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144 và Hướng dẫn thực hiện quy định.

Theo đó, Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung mới trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị...

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

Đồng chí Lương Cường mong muốn: Qua Hội nghị này, Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc, thắng lợi; góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Đồng thời chuẩn bị thật tốt văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham gia Hội nghị là dịp để Đảng bộ Công ty không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai quy định, chỉ thị; làm cơ sở để tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định, chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị.

HM