Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá 2, năm 2023

14T 112023
Cập nhật

Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2023, Đảng uỷ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Lâm Thao tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá 2, năm 2023 cho gần 70 học viên là các cán bộ, đảng viên của Đảng uỷ Công ty.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Triệu Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lâm Thao. Về phía Đảng uỷ Công ty có đồng chí Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ cùng các đồng chí cán bộ Văn phòng Đảng uỷ Công ty và Phòng Tổ chức Lao động Công ty.

Trong thời gian 10 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam,…

Thay mặt Đảng uỷ Công ty, đồng chí Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty cho biết: Những năm qua, Đảng uỷ Công ty luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và dự nguồn ở cơ sở; gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty đề nghị các học viên trong thời gian học tập, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, tiếp thu nội dung của các chuyên đề bài giảng; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; sắp xếp công việc ở đơn vị và gia đình, tích cực tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ để đạt kết quả học tập cao nhất.

Thông qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác tại đơn vị và trong cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

HM