Nét Đẹp Lâm Thao "Sản phẩm phân bón Lâm Thao trên đồng ruộng" 03

05T 082022
Cập nhật

Nét Đẹp Supe Lâm Thao.

Họ Và tên: Nguyễn Thành Vinh, công ty CP VT Nông Nghiệp Lạng Sơn.

SĐT: 0915480577

 Nội dung : Phân bón Lâm Thao hàm lượng cao làm tăng năng suất, chất lượng, đẹp mẫu mã tại Vườn Bưởi tại huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.

https://www.facebook.com/Supelamthao246