Chương trình dinh dưỡng NPK cho táo

30T 122021
Cập nhật

 

Táo, Năng suất mục tiêu = 50 MT/ha

Lá đơn

 

20% -30% hoa

Sau khi cánh hoa rơi

Trong quá trình phát triển quả

Sản phẩm

         

Tỷ lệ bón

         

Phun / Dung tích

         

Tần suất bón

         

Giai đoạn phát triển

Thời gian (ngày)

Nở đến nở hoa
30

Cánh hoa rụng để kết trái
20

Đậu trái để thu hoạch
70

Vào thu hoạch
30

Ứng dụng đất / dinh dưỡng 

Sản phẩm

       

Tỷ lệ bón

       

Tổng dinh dưỡng mỗi giai đoạn