Xác định vai trò quan trọng của nguồn nhân lực, Công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống người lao động để họ yên tâm làm việc, sáng tạo và gắn bó lâu dài với Công ty.