Supe Lâm Thao đột phá trong công nghệ sản xuất phân bón