Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức diễn tập phòng ngừa sự cố hoá chất, sự cố môi trường năm 2023