Lâm Thao Thanh Hóa

.
Công ty CP Tập Đoàn Miền Núi Thanh Hóa
Công ty CP TM Thiệu Yên
Công ty CP dịch vụ TM Hồng Thắng
Công ty TNHH Ánh Dương
Công ty TNHH TM Ngọc Nhâm