Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

banner X