Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Sáng 12/6/2021, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05. 


* Tại điểm cầu Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao:
Tham dự có đồng chí Phạm Quang Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đ/c Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Ban Lãnh đạo Công ty; các đ/c Trưởng, Phó các Ban Đảng, UBKT Đảng ủy Công ty; các đ/c Bí thư, phụ trách các Chi, Đảng bộ cơ sở; Thủ trưởng phụ trách các phòng, ban đơn vị; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng Công ty; Các tổ chức, cá nhân được Tỉnh ủy khen thưởng.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Nội dung xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được hơn 50.000 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội…

5 tham luận tại Hội nghị, đại diện cho Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng công nhân, nông dân, thế hệ trẻ đã chứng minh sức sống mãnh liệt, nguồn động lực vô cùng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội và trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng  và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được; nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư khẳng định: Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, cần tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân mình. 

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao triển khai nghiêm túc, đạt được kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Công ty luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, tập trung phát huy sức mạnh tập thể của người lao động, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn; phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm ATVSLĐ, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đặt ra. Đặc biệt, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, trong đó, chú trọng phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường; sản xuất luôn gắn liền với bảo vệ môi trường; đề cao chữ “tín”, xứng đáng với niềm tin của người lao động và bà con nông dân. Vai trò của các tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên được phát huy, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Đồng thời, Công ty luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài…

Nhân dịp này, Chi bộ Phòng Tài chính-Kế toán và đ/c Nguyễn Văn Định, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Tổ chức Lao động Công ty vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc  trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021.

 

 

* Cán bộ, đảng viên Công ty Supe PP&HC Lâm Thao tham gia học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII - chuyên đề năm 2021 

Chiều cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Chuyên đề gồm hai phần: Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.
Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân.
Thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Hoa Mua

 

banner X