Axít Sunfuric Ắc quy

Axít Sunfuric Ắc quy
Các chỉ tiêu kỹ thuật:
1. Hàm lượng H2SO4 tính bằng % : 98 ± 0,5
2. Hàm lượng cặn không bay hơi, tính bằng % khối lượng: ≤0,03
3. Hàm lượng mangan (Mn),tính bằng % khối lượng: ≤0,00005
4. Hàm lượng sắt (Fe), tính bằng % khối lượng: ≤ 0,006
5. Hàm lượng clo (Cl), tính bằng % khối lượng: ≤ 0,0005
6. Hàm lượng asen (As), tính bằng % khối lượng: ≤ 0,00005
7. Hàm lượng nitơ ôxit (N2O3), tính bằng % khối lượng: ≤0,00005
8. Hàm lượng các chất khử (KMnO4), tính bằng % khối lượng: TN14-02
9. Hàm lượng kim loại nặng bị kết tủa bởi sunfua (không kể chì và sắt), tính bằng % khối  lượng : TN14-02
10. Màu sắc: TN14-02
(TN14-02: Hướng dẫn phân tích mẫu axít sunfuric ac quy của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao)