Video: Lễ xuất bán sản phẩm phân bón NPK-S và HCK vi sinh Lâm Thao đầu tiên ra thị trường