Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao với 10 sự kiện nổi bật trong năm 2022