HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao

May 28, 2019
Được đăng bởi : Nguyễn Thêm

Vừa qua, tại Hội trường KCN, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội; tham dự Đoàn Chủ tọa có ông Phạm Quang Tuyến, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty.

Dự Đại hội còn có thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 169 cổ đông, đại diện cổ đông chiếm 86.903.879 cổ phần, bằng 77% có quyền biểu quyết.

 

Tại Đại hội, ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT đã trình trước Đại hội báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019. 

Năm 2018, trong bối cảnh kinh tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Công tyCP Supe PP&HC Lâm Thao đã hoàn thành KH SXKD và đầu tư XDCB với các chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.800 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng; Mức chia cổ tức 10%.

Định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty là: Tiếp tục khẳng định vị thế và quyết tâm giữ vững là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất. Nắm bắt cơ hội, tranh thủ vượt qua thử thách nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu: Tổng doanh thu và cung cấp dịch vụ: 3.980 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 162 tỷ đồng; mức chia cổ tức dự kiến 9%. Chú trọng công tác đầu tư XDCB, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác đầu tư đã đặt ra. Tập trung đổi mới công tác bán hàng, quản lý chi phí bán hàng một cách hợp lý, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được trong năm qua: Năm 2018, các doanh nghiệp sản xuất phân bón gặp rất nhiều khó khăn, các sản phẩn phân bón sản xuất ra tiêu thụ chậm…Đối với Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao mức độ tiêu thụ phân bón khó khăn hơn so với năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu, sự tác động trực tiếp của Luật số 71/2014/QH13 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, sự cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ giữa các sản phẩm phân bón cùng loại trong nước và nhập khẩu, phân bón giả, phân bón kém chất lượng trên thị trường…

Với sự đánh giá đúng đắn tình hình thị trường và áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp Công ty hoàn thành SXKD năm 2018. Công ty đã chủ động giảm tải sản xuất  nhằm giảm tồn kho, chủ động trong việc điều hành, với tổng lượng phân bón sản xuất đạt 1.394.188 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 968.259 tấn giảm 12% so với cùng kỳ. Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB đạt 17,768 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân cho người lao động đạt 7,44 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phấn đấu hoàn thành KH SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản mà HĐQT đã đề ra cho Công ty trong năm 2019.

 Tại Đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông đã thảo luận và đề xuất các ý kiến, kiến nghị về chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với Đại hội và HĐQT.

 

Các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty đã giải thích, trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cổ đông tại Đại hội.

169 cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng 86.903.879 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo kiểm soát; phương án chọn Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán năm 2019.

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Quản trị Công ty, tổ Thu ký Công ty năm 2019; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã thành công và kết thúc tốt đẹp.

N.Thêm