Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 01 và 02, nhiệm kỳ 2020 - 2025