Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2020