Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

LAS: Ông Nguyễn Trung Cẩn em rể CT. HĐQT đăng ký bán 9000 cổ phiếu

Nguyễn Trung Cẩn thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:

Công bố giao dịch Nguyễn Trung Cẩn