LAS: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ