Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty