Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2020

Tài liệu đính kèm tải về tại đây