Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021