Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Công bố ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021