Công bố ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021