Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xem chi tiết tại đây