Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin thông báo tới các Qúy cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thướng năm 2021

Xem chi tiết
Công bố ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố thông tin ký đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Xem chi tiết
Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

Xem chi tiết
LAS: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao giải trình biến động lợi nhuân so với cùng kỳ

Xem chi tiết
Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Xem chi tiết
Điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Xem chi tiết
Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Xem chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

Xem chi tiết
1 2