bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Thay đổi giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp

LAS: Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015 và giải trình biến động lợi nhuận tăng 163,08% so với cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí 2 năm 2015. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng 163,08% so với cùng kỳ

LAS: Nghị quyết Đại hội và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

LAS: Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 1 và 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao Công bố phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 1 và 2 nhiệm kỳ 2015 -2020