bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo thường niên năm 2017

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2017

LAS: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm và tình hình quản trị công ty năm 2017

LAS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 4 năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản giả trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán 

LAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền và giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

LAS: Tạm ứng cổ tức đợt  1 năm 2017 bằng tiền và giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Quảng cáo Lâm thao

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436