bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 1 năm 2015

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 1 năm 2015

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 53

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 53 Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

LAS: thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 

LAS: Thông báo tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao xin thông báo tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 52

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 52 Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao