bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

LAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

LAS: Thông báo thay đổi nhân sự

LAS: thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và ban kiểm soát

LAS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Công bố bản báo cáo tài chính quí 1 năm 2016 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015 -2020

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 -2020

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LAS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 4 năm 2015 và giả trình chênh lệch lợi nhuận