bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Công bố ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bang tiền mặt

LAS: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ 6

Las: thông báo điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 6

LAS: Thông báo chi trả cổ tức lần 2 và Nghị quyết chi trả cổ tức lần 2 năm 2015

LAS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015, tỷ lệ 15%

LAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

LAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

LAS: Thông báo thay đổi nhân sự

LAS: thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và ban kiểm soát

LAS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Công bố bản báo cáo tài chính quí 1 năm 2016 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015 -2020

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 -2020

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quảng cáo Lâm thao

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436