bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 3 Văn phòng năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 1 2017

Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 1 2017

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2017

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2017

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và Báo cáo tài chính Bán niên năm 2017 đã được soát xét

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 2 năm 2017

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 2 năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

LAS: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

LAS: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

LAS: Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 lần 2

Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2016 lần 2

LAS: Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 27/4/2017.