bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017

LAS: Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017.

LAS: Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ phần Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

LAS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo thường niên năm 2017

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2017

LAS: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm và tình hình quản trị công ty năm 2017

LAS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 4 năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận