bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tài liệu quản trị công ty

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2017

LAS: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm và tình hình quản trị công ty năm 2017

LAS: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm và tình hình quản trị công ty năm 2016

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

LAS: Công bố nghị quyết và báo cáo phát hành cổ phiếu

Las: Nghị quyết và báo cáo phát hành cổ phiểu

LAS: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ 6

Las: thông báo điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 6

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015 -2020

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020